۲۱ خرداد ۱۳۹۶

‫سویا‬ ‫گیری‬ ‫روغن‬ ‫دستگاه‬ پروژه ‫شرکت صنایع غذایی به­ پاک