۲۲ خرداد ۱۳۹۶

طراحی، نظارت و اجرای سیستم تهویه مطبوع دایکین برای پروژه مس میدوک واقع در شهر بابک کرمان