۲۱ خرداد ۱۳۹۶

دستگاه الگوسازی پارچه برای پروژه شرکت منسوجات رازی