۲۱ خرداد ۱۳۹۶

طرح کنترل سرعت موتورهای موتورخانه مرکزی برای پروژه بانک صادرات شعبه مرکزی.

 Equipment: Motor Control ATV61, Control via TWIDO.