۲۱ خرداد ۱۳۹۶

موارد انجام شده در پروژه خوابگاه کودکان بعثت :

 

  • لوله‌کشی کلی سیستم گرمایش.
  • بازسازی موتورخانه مرکزی.
  • بازسازی ساختمان مرکزی.
  • تهیه نقشه‌های از بیلت کلی مجموعه