۱۲ شهریور ۱۳۹۶

ارتفاع 15 متر و اجرا روش ترکیبی شمع ، نیلینگ و انکر.