۱۲ شهریور ۱۳۹۶

ارتفاع 13متر و اجرا روش ترکیبی شمع و نیلینگ و انکر