۱۲ شهریور ۱۳۹۶

ارتفاع 12 متر و اجرا روش ترکیبی نیلینگ و انکر