09124949708
02122347991- 02122347957

برق و کنترل

مهندس احسان زبده

مهندس احسان زبده

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

کارشناس برق قدرت


مشاهده
مهندس بیژن علینژاد

مهندس بیژن علینژاد

کارشناس ارشد الکترونیک – کنترل


مشاهده
مهندس مهدی ملک زاده

مهندس مهدی ملک زاده

سرتیم سیستم کنترل هوشمند و اتوماسیوه صنعتی.


مشاهده
مهندس محسن کولیوند

مهندس محسن کولیوند

مسئول فنی سابق گروه صنایع نظامی شهید قدیری


مشاهده