۱۸ خرداد ۱۳۹۶

سرتیم سیستم کنترل هوشمند و اتوماسیوه صنعتی.