۱۸ خرداد ۱۳۹۶

مسئول فنی سابق گروه صنایع نظامی شهید قدیری