۱۸ خرداد ۱۳۹۶

هنرمند، نقاش تابلوهای دیواری، ترمیم کننده بناهای تاریخی، عضو اتحادیه صنف تزئینات و دکوراسیون داخلی.